Záverečné práce | SCHKSCHK|Záverečné práce
 

Základné informácie

Postup študenta FCHPT pri tlači a viazaní záverečných prác v SCHK

 1. Študent pripraví svoju záverečnú prácu v súlade s odporúčanou šablónou záverečnej práce zverejnenou na webovom sídle fakulty v informáciách pre študentov.
 2. Minimálny počet vyrobených exemplárov je 2. Sú to archivačné exempláre a slúžia na archiváciu záverečnej práce v Slovenskej chemickej knižnicu a na oddelení.
 3. Študent 1. a 2. stupňa najneskôr 2 týždne pred termínom odovzdania záverečnej práce, ktorý je určený harmonogramom akademického roka, vykoná predregistráciu tlače a viazania záverečnej práce v SCHK prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle SCHK. Študent 3. stupňa vykoná predregistráciu najneskôr 2 týždne pred požadovaným termínom tlače a viazania dizertačnej práce. Predregistrácia slúži na prípravu obalu záverečnej práce.
 4. Výstupom z predregistrácie je žiadosť o tlač a viazanie záverečnej práce v SCHK.
 5. Počet čiernych a farebných strán v žiadosti je len orientačný. Počet kusov je záväzný.
 6. Vytlačenú a podpísanú žiadosť študent donesie do SCHK.
 7. Po odovzdaní záverečnej práce do AIS, pracovník SCHK prevezme elektronickú verziu práce a príloh priamo z AIS pre tlač a dlhodobú archiváciu.
 8. Odovzdávané elektronické dokumenty nesmú byť zaheslované a s obmedzeniami na používanie.
 9. Emailová adresa pre komunikáciu a posielanie prác, vrátane príloh je: zaverecneprace [at] schk.sk.
 10. SCHK študentovi vytlačí a zviaže požadovaný počet kusov záverečnej práce do 3 pracovných dní od najneskoršieho termínu dodania záverečnej práce do AIS. Uvedená doba sa môže v mimoriadnych prípadoch aj predĺžiť (napr. pri neskorej predregistrácii atď). Táto skutočnosť bude študentovi bezodkladne oznámená.
 11. Pri prevzatí výtlačkov záverečnej práce študent uhradí sumu za tlač a viazanie záverečnej práce v SCHK.