eLinks

Základné informácie

V tejto sekcii sa nachádzajú odkazy na zdroje vedeckých a študijných publikácií a špecializované odborné knižnice zo Slovenska a zahraničia, a teda smerujú mimo webové stránky SCHK alebo FCHPT. Prostredníctvom týchto odkazov umožňujeme dostať sa k dokumentu, ktorý je treba ako podklad pre štúdium alebo vedeckú prácu.


Vedecká knižnica CVTI SR

Vedecká knižnica CVTI SR svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť.:

  • získava, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov, vrátane noriem, patentov, firemnej literatúry, ako aj dokumentov depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO, ZSVTS a Európskej únie v klasickej i elektronickej forme,
  • poskytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby pre vedu a výskum na Slovensku ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

Informácie nájdete na stránkach: https://nvk.cvtisr.sk.


Vzdialený prístup k e-zdrojom Vedeckej knižnice CVTI SR

Vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) je povolený iba registrovaným používateľom CVTI SR. Podrobné popisy všetkých e-zdrojov dostupných v CVTI SR sú dostupné v tomto katalógu.


Otvorená veda

Otvorená veda (Open Science) „reprezentuje prístup k výskumnému procesu založený na spolupráci, zdieľaní a otvorenom šírení poznatkov pomocou optimálneho využitia digitálnych technológií a aplikovania princípov otvorenosti v každom aspekte výskumného cyklu“ (Foster Open Science 2020).

Informácie nájdete na stránkach: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/.


Špecializované knižnice

Chemical Abstract

  • online nástroj CAS Source Index na vyhľadávanie bibliografických informácií o publikáciách indexovaných v Chemical Abstract
  • Chemical Abstract je najdôležitejším chemickým informačným zdrojom. Je spracovávaný a vydávaný od roku 1907. Chemical Abstract abstrahuje všetky najdôležitejšie informácie z chemickej oblasti vydaných ako články v časopisoch, zborníkoch, patenty, prednášky, dizertačné práce, výskumné správy, knihy.
  • V SCHK je prístupná tlačená podoba od prvého zväzku vydaného v roku 1907 až do roku 2003. Elektronická forma CA na CD roky 2003-2006 je k dispozícii v sieti STU, licencovaná pre 4 konkurenčné pripojenia.

Zaujímavé odkazy

Voľne dostupný zdroj Služba vydavateľstva Elsevier poskytujúca zhrnutie tematík z oblastí výskumu a vývoja.
Voľne dostupný zdroj Medzinárodný časopis o spracovávaní ropy, petrochémii a spracovaní uhlia.
Voľne dostupný zdroj Služba sprístupňuje články z časopisov s vedeckými, technickými a lekárskymi informáciámi.
Voľne dostupný zdroj Časopisy v elektronickej podobe zotriedené podľa odborov.
Voľne dostupný zdroj Plnotextové časopisy zamerané hlavne na lekárstvo a medicínu.
Voľne dostupný zdroj Knihy s plnými textami.
Voľne dostupný zdroj Časopisy s abstraktami, plnými textami.
Voľne dostupný zdroj Databáza voľne dostupných časopisov zotriedená podľa odborov.
Voľne dostupný zdroj Slovenské technické normy na stránkach SÚTN. Online platená služba poskytuje prezeranie, ukladanie, aktualizáciu noriem a definovanie vlastných skupín noriem.
Voľne dostupný zdroj Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) poskytuje voľný prístup k odborným plnotextovým časopisom. Projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu.
Voľne dostupný zdroj SciTech navigátor na portáli Centra vedecko-technických informácií SR – e-katalóg a nové typy e-zdrojov – hlavne plnotextové dokumenty, pokrývajúce všetky vedné odbory.
Zdroj dostupný v sieti STU Informácie o zdrojoch dostupných pre STU.
Zdroj dostupný v sieti STU Encyklopédia anorganickej chémie.
Zdroj dostupný v sieti STU Encyklopédia vedy o polyméroch a ich technológii.
Zdroj dostupný v sieti STU Kirk-Othmerova encyklopédia chemických technológií.
Zdroj dostupný v sieti STU Databáza poskytujúca abstrakty a indexy svetových vedeckých a odborných časopisov v odbore inžinierstva a technológie.
Zdroj dostupný v sieti STU Databáza pokrývajúca výskum a vývoj výpočtových a aplikovaných vied.
Zdroj dostupný v sieti STU Web of Science (WoS).
Zdroj dostupný v sieti STU Abstraktová, citačná a referenčná databáza.
Zdroj dostupný v sieti STU Poskytovanie prístupu k vedeckým dokumentom – časopisy, knihy, seriály, protokoly a referenčné práce.
Zdroj dostupný v sieti STU Zdroj obsahuje viac ako 1800 renomovaných plnotextových časopisov vydavateľstva Elsevier. STU má prístup do plných textov 343 časopisov.
Zdroj dostupný v sieti STU Kolekcia analytických a interaktívnych kníh a databáz. Informačná stránka je tu.
Zdroj dostupný v sieti STU Databáza poskytujúca prístup k takmer 9 400 publikáciám (5 400 fulltextov). Obsahuje vedecké a odborné časopisy, noviny, agentúrne spravodajstvo a neperiodické publikácie z vyše 130 odborov v 16-tich databázach.
Zdroj dostupný v sieti STU Plné texty dokumentov (periodiká, zborníky, newslettery) vydávaných americkou ACM a príbuznými organizáciami z odboru počítačovej vedy a informačných technológií.
Zdroj dostupný v sieti STU Kolekcia sprístupňuje multiodborové plnotextové a abstraktové databázy humanitných a prírodných vied.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávací nástroj vydavateľstva Elsevier na vyhľadávanie informácií prostredníctvom jedného vstupného bodu v ScienceDirect, Scopus, Scirus, SciTopics.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávanie výhradne vedeckých informácií.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávač odborných textov.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávač štruktúrnych vzorcov molekúl.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávanie vedeckých a technických akronymov, symbolov a skratiek vo vedeckých prácach.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávač vedeckotechnických informácií. Informácie o zdroji sú tu.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávač v súbornom katalógu digitálnych zdrojov. Informácie o zdroji sú tu.
Vyhľadávač vedeckých informácií Vyhľadávač vedeckých informácií. Prezentačné video je tu.
Slovenská národná knižnica Elektronické informačné zdroje SNK. Bezplatná registrácia. Pre využívanie EIZ SNK cez vzdialený prístup je potrebné mať vytvorený účet.