Kontakt

Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1


Výpožičná služba v čase výpožičných hodín:

+421 2 593 25 157


Služba študovne v čase otváracích hodín SCHK:

+421 2 593 25 156


Akvizícia a katalogizácia:

+421 918 674 119


Úsek knižničných služieb

Evidencia čitateľov, pokladňa, reprografické služby
Ľudmila Turkovičová

Výpožičky, sklad skrípt a učebníc
Július Martinkovič
Helena Nagyová


Bibliograficko-informačný úsek

Evidencia publikačnej činnosti, PR, marketing fakulty
Iveta Drtilová


Úsek doplňovania, revízie a spracovania fondu

Knihy, periodiká, záverečné práce, prírastkový zoznam, úbytkový zoznam
Oľga Vaculová

KIS Virtua, digitalizácia, sieť FCHPT, WIFI siete, digitálna knižnica
Marian Hvolka


Vydavateľstvo, PR, marketing SCHK

Žiadosti o vydanie a tlač, ISBN
Eva Lukáčová

Tlač posterov, záverečných prác, učebníc, sktípt a zborníkov
Marian Tallo

Grafika, úprava dokumentov
Andrej Kožuch
Michelle Kožuchová Bajema


Úsek informačných technológií a supercomputingu

Tlač posterov, technické problémy, verejné terminály, dataprojektory, údržba a budovanie siete
Richard Heriban
Matúš Juraj Beder
Martin Weiss


Úsek doplňovania, revízie a spracovania fondov

Knihy, periodiká, záverečné práce, prírastkový zoznam, úbytkový zoznam
Oľga Vaculová

KIS, digitalizácia, sieť FCHPT, WIFI siete, digitálna knižnica
Marian Hvolka


Ekonomická činnosť, majetok

Silvia Zárišová


Riaditeľ SCHK

Jozef Dzivák