libServices

Výpožičné služby

Výpožičná služba sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom SCHK. Výpožičku možno uskutočniť len po predložení vlastného čitateľského preukazu.

Absenčná výpožička:

Výpožička, pri ktorej sa materiál študuje mimo priestorov SCHK. Absenčne sa vypožičiava len študijná literatúra /skriptá, učebnice, tabuľky/.

Výpožičná lehota
Výpožičná lehota pre študentov fakulty je spravidla jeden semester. Dĺžku semestra určuje harmonogram štúdia pre príslušný akademický rok.
Výpožičná lehota pre zamestnancov fakulty je jeden akademický rok.
Výpožičná lehota pre iných čitateľov je jeden týždeň. Dohodou s riaditeľom knižnice je možné určiť iný presný dátum.

Predĺženie výpožičnej lehoty
Výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť, ak o to požiada čitateľ pred jej uplynutím a ak dokument nežiada iný čitateľ. U všetkých bežne prístupných dokumentov možno predĺžiť výpožičnú lehotu dvakrát. V odôvodnených prípadoch možno povoliť novú výpožičku toho istého dokumentu ak oň nemá záujem iný čitateľ. Nová výpožička sa môže uskutočniť len po predložení dokumentu.

Dôležité upozornenie:
Pri predlžovaní výpožičiek prostredníctvom telefónu alebo emailu je nutné uviesť svoje meno a číslo čitateľského preukazu. Bez týchto údajov nie je možné predĺženie vykonať.

Prezenčná výpožička:

Výpožičky pre štúdium v knižnici z voľného výberu a skladov. Knižnica môže regulovať rozsah objednávok a výpožičiek na prezenčné štúdium zo skladov so zreteľom na prevádzkové podmienky. Čitateľ je povinný vypísať prezenčný výpožičný lístok a pri odchode ho odovzdať službe.


Normy STN sprístupnené pre študentov STU

Vybrané služby STN-online (STN a TNI) sú sprístupnené počas aktuálnej pandemickej situácie pre všetkých študentov STU. Ako sa prihlásiť a získať prístup k predplateným normám nájdete v Helpdesku FCHPT na odkaze: Ako získam prístup do noriem STN?


Reprografické služby

Výber a cenník reprografických služieb môžete nájsť v cenníku služieb.


MVS

Medziknižničná výpožičná služba
SCHK ponúka možnosť rezervovať si knihy aj z iných slovenských knižníc a následne si ich u nás vyzdvihnúť. Na on-line stránke pre žiadanky MVS, ktoré sa budú môcť vyplniť priamo čitateľom, práve pracujeme, ale službu zatiaľ poskytujeme osobne v priestoroch SCHK.


MMVS

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
SCHK ponúka možnosť rezervovať si knihy aj z mimoslovenských knižníc a následne si ich u nás vyzdvihnúť. Na on-line stránke pre žiadanky MMVS, ktoré sa budú môcť vyplniť priamo čitateľom, práve pracujeme, ale službu zatiaľ poskytujeme osobne v priestoroch SCHK.


Konferenčné centrum

V priestoroch SCHK sa nachádzajú reprezentatívne priestory pre potreby konferencií, stretnutí formálnejšieho i menej formálneho charakteru. K dispozícii je moderná technika potrebná ku kvalitným prezentáciám.

Cena prenájmu po osobnom dohovore.

Kontakt: silvia.zarisova/zav/stuba/dot/sk


Vydavateľstvo

SCHK zabezpečí digitálne aj printové vydanie (od 1ks) publikácie a teda:

  • zabezpečenie ISBN
  • grafickú úpravu textu na tlač
  • grafickú úpravu obálky
  • tlač
  • digitálnu kópiu on-line a off-line.

Cena vydania po osobnom dohovore

Kontakt: silvia.zarisova/zav/stuba/dot/sk


Publikačna činnosť FCHPT

registre:

smernice:

legislatíva:

karentované časopisy:

POZOR NA PREDÁTORSKÉ ČASOPISY: