Informácie pre inovácie

Informácie pre inovácie

Termín ukončenia realizácie :

november 2008

Popis projektu:

Národný projekt Slovenskej národnej knižnice (SNK) „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie“ alebo „Informácie pre inovácie“, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, sa realizuje od 24.04.2007, kedy bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MH SR/NARMSP a SNK a súvisiace zmluvy o spolupráci medzi SNK a 10 partnermi projektu. Hlavným cieľom národného projektu je zvyšovanie kvality špecializovaných informačných služieb pre sektor malého a stredného podnikania, výskumu a vývoja pre rozvoj inovácií v priemysle a službách. Ide o projekt informačného zabezpečenia priemyslu a služieb, ktorého cieľom je zabezpečiť pre podnikateľské subjekty, vedu, priemysel a inovácie relevantné najaktuálnejšie vedecké a technické informácie, patentové, ekonomické, marketingové a ďalšie informácie prostredníctvom využívania špecializovaných elektronických informačných zdrojov. Sprístupňovanie týchto databáz sa bude uskutočňovať cez informačný portál pre podnikateľov a cez kontaktné informačno-vedecké centrá priamo vo vedeckých a akademických knižniciach, ktoré sú partnermi projektu. Súčasťou projektu je nevyhnutná modernizácia vedeckých a akademických knižníc, ktoré sú v rozvinutých európskych krajinách kľúčovými informačnými inštitúciami a informačnou základňou podnikateľského sektora, na ktorý nadväzuje ďalší rozvoj vedy a výskumu v podnikoch. Projekt je zameraný na aktivity smerujúce k využívaniu informačne prepojených systémov vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc, prostredníctvom ktorých budú mať používatelia z podnikateľského, výskumného a akademického prostredia možnosť získavať najaktuálnejšie relevantné odborné informácie vo svojom odbore. Poskytnutím prístupu do spoločných externých informačných zdrojov, obstaraných z prostriedkov projektu, sa zabezpečí dostupnosť a koncentrácia informácií potrebných pre podnikateľov v regiónoch.

Riešitelia projektu:

Slovenská národná knižnica

Slovenská chemická knižnica

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Univerzitná knižnica pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Univerzitná knižnica pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzitná knižnica pri Žilinskej univerzite v Žiline

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Financovanie projektu:

235 000 EUR