Informatizácia knižníc

Informatizácia knižníc

Ukončenie realizácie projektu:

august 2007

Popis projektu:

Projekt „Informatizácia knižníc – Verejný internet v knižniciach Slovenskej republiky“ vypracovalo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou ako metodickým centrom knihovníctva v SR a Slovenskou chemickou knižnicou. V rámci prípravy projektu sa uskutočnili rokovania s knižnicami, odbornými fórami i s profesijnými organizáciami.

Do projektu sa prihlásilo 138 knižníc, z týchto bolo na základe výberových kritérií – vyplývajúcich z postupnosti internetizácie, ktorú vymedzuje Program elektronizácie knižníc schválený uznesením vlády SR č. 801/2002 – vybraných 110, ktoré sa zapoja do prvej etapy projektu (2006-2007). Patrí medzi ne 6 krajských, 21 regionálnych, 45 mestských a 38 obecných knižníc. Z hľadiska regiónov je to 20 knižníc Prešovského samosprávneho kraja, 19 knižníc Žilinského samosprávneho kraja, 18 knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja, 17 knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja, 13 knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja, 13 knižníc Košického samosprávneho kraja a 10 knižníc Trnavského samosprávneho kraja.

Implementáciou projektu v zmysle harmonogramu jeho realizácie, ako aj zabezpečením jeho udržateľnosti po dobu minimálne 5 rokov od jeho ukončenia, poverilo Ministerstvo kultúry SR Slovenskú národnú knižnicu. Cieľom prvej etapy projektu, do ktorej je zapojených 110 verejných profesionálnych knižníc, bolo vybavenie týchto knižníc výpočtovou technikou. Tým sa vytvorilo 760 nových verejných prístupových bodov k internetu (VPBI), čím sa zabezpečil/o:

* prístup na internet pre širokú verejnosť, t.j. aj pre nízkopríjmové a znevýhodnené skupiny, nezamestnaných;

* zvyšovanie počítačovej gramotnosti obyvateľstva;

* zlepšenie podmienok pri zavádzaní eGovermentu a zlepšenie prístupu obyvateľstva k nemu;

* zlepšenie prístupu k digitálnemu obsahu;

* rozšírenie prístupu k informáciám, ku vzdelávaniu, k informáciám o voľných pracovných miestach, čo povedie k zlepšeniu uplatniteľnosti obyvateľstva na trhu práce;

* prístup občanov na internetové stránky orgánov štátnej správy a samosprávy s možnosťou online komunikácie;

* prístup občanov do Európskej knižnice, do Slovenskej národnej knižnice a digitálnej knižnice Memoria slovaca.

Projekt „Informatizácia knižníc – Verejný internet v knižniciach SR“ vychádza z kvalitného technologického a technického riešenia, ktoré umožňuje dosiahnuť vysokú štandardizáciu prístupu na internet vo všetkých knižniciach, pričom využíva ich doterajšie technické vybavenie a plne nadväzuje na ďalší vládny projekt v oblasti knižníc: zavádzanie a sprístupňovanie jednotného knižničného softvéru. Projekt je založený na technológií tenkých klientov. Každá knižnica zapojená do projektu dostala 1 server a k nemu podľa veľkosti knižnice a pokrytia obyvateľstva 4 (30 knižníc) alebo 8 (80 knižníc) pracovných staníc (tenký klient, obrazovka, klávesnica, myš), ktoré slúžia ako VPBI, 1 záložný zdroj, 1 sieťový prepínač a 1 laserovú tlačiareň. Projekt umožuje využívanie internetu všetkým občanom bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia a finančného zabezpečenia vo všetkých – vyspelejších i zaostalejších – regiónoch Slovenska. Internet v priestoroch knižních je dostupný počas celej pracovnej doby. Každý užívateľ tak získava možnosť pracovať s modernými informačnými médiami, informácie a návody, ako pracovať s počítačom a vybranými programami, ako sú napríklad kancelársky balík, prezerač internetu alebo e-mailový klient. Každý používateľ si tiež môže zriadiť e-mailovú schránku a komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty. Naviac verejný prístup k internetu umožní v budúcnosti využívať služby verejnej správy on-line (eGovernment), zdravotníctva (eHealth), vzdelávania (eLearning), životného prostredia (eEnvironment), začleňovania znevýhodnených skupín obyvateľov (eInclusion) a kultúry (eCulture). Verejné využívanie internetu v knižniciach so sebou prináša lepší prístup k informáciám, ku vzdelávaniu a skvalitneniu prípravy na budúce zamestnanie a môže uľahčiť hľadanie práce.

 

Riešitelia projektu:

Ministerstvo kultúry SR

Slovenská národná knižnica

Slovenská chemická knižnica

Financovanie projektu:

1 000 000 EUR

V rokoch 2009-2010 predpokladáme druhú fázu projektu, v rámci ktorej sa počíta s vytvorením ďalších asi 2 000 verejných prístupových bodov k internetu v ďalších knižniciach. Odhadované náklady celkovej informatizácie a internetizácie knižníc v rokoch 2007-2013 sú cca 3 000 000,- EUR.