Národná digitálna polytechnická knižnica

Národná digitálna polytechnická knižnica

Termín realizácie :

15. december 2008 – 31. október 2009

Popis projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie digitálnej knižnice šedej literatúry, zdigitalizovaných a digital born dokumentov. Efektívna registrácia šedej literatúry a jej komplexný monitoring sú dôležité, vzhľadom k tomu, že šedá literatúra patrí medzi veľmi dôležité informačné zdroje.
S uvedeným hlavným cieľom súvisia nasledovné čiastkové ciele:
•  analýza existujúceho stavu a potrieb vedeckovýskumných a akademických inštitúcií v oblasti digitalizácie a sprístupnenia elektronických dokumentov,
•  identifikácia štandardov a súborových formátov pre budovanie úložísk šedej literatúry, zdigitalizovaných a digital born dokumentov,
•  vytvorenie funkčného prototypu digitalizačného pracoviska pre spracovanie viazaných a neviazaných dokumentov,
•  vytvorenie funkčného prototypu úložiska šedej literatúry,
•  vytvorenie funkčného prototypu úložiska elektronických dokumentov,
•  vytvorenie funkčného prototypu softvéru pre správu elektronických informačných zdrojov,
•  vytvorenie funkčného prototypu digitálnej knižnice pre správu a prístup k elektronickým dokumentom a šedej literatúre v úložiskách,
•  záchrana vedeckého a intelektuálneho dedičstva,
•  realizácia výstupov z projektu Kniha.SK.

Riešitelia projektu:

Slovenská chemická knižnica

Centrum vedecko-technických informácií SR

Financovanie projektu:

106 221 EUR