Záverečné práce

Základné informácie

Postup študenta FCHPT pri tlači a viazaní záverečných prác v SCHK

 1. Študent pripraví svoju záverečnú prácu v súlade s odporúčanou šablónou záverečnej práce zverejnenou na webovom sídle fakulty v informáciách pre študentov.
 2. Záverečné práce sa pre účel obhajoby odovzdávajú elektronicky. Výroba papierovej verzie je len pre osobné účely.
 3. Počet vyrobených výtlačkov nie je obmedzený.
 4. Záverečnú prácu je možné vytlačiť z práce vloženej do AIS alebo z vlastných podkladov dodaných elektronickými prostriedkami /email, úložisko, USB kľúč/.
 5. Žiadanka na tlač a viazanie záverečnej práce v SCHK je zverejnená na webovom sídle SCHK.
 6. Počet čiernych a farebných strán v žiadosti musí byť čo najpresnejší. Počet kusov je záväzný.
 7. Pri vyplnení žiadanky na tlač sa vypočíta cena za tlač, ktorú je potrebné uhradiť internet bankingom na účet č. SK78 8180 0000 0070 0008 1471, VS:6288, do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno. Potvrdenie o úhrade je potrebné poslať emailom na adresu zaverecneprace [at] fchpt.stuba.sk. Objednávka sa považuje za záväznú až po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.
 8. Prácu vyrobíme obvykle do 3 dní od pripísania finančných prostriedkov na náš účet.
 9. Záverečné práce uložené v AIS v plnej forme so všetkými prílohami, licenčnou zmluvou a zadaním SCHK prevezme do archívu záverečných prác na dlhodobú archiváciu.
 10. Odovzdávané elektronické dokumenty nesmú byť zaheslované a s obmedzeniami na používanie.
 11. Emailová adresa pre komunikáciu a posielanie prác, vrátane príloh je: zaverecneprace [at] fchpt.stuba.sk.